Klauzula informacyjna – RODO

Klauzula informacyjna – RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  członków Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE
L Nr 119/1 z 04.05.2016), zwanego RODO informujemy, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” KRS 0000005684, z siedzibą w Libiążu, 32-590 Libiąż, ul. 9 Maja 2/4. Z Administratorem danych osobowych skontaktować się można w następujący sposób:
  – listownie: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” 32-590 Libiąż, ul. 9 Maja 2/4;
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej: nadzieja@home.pl
  – telefonicznie: 606 632 341
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu tj. realizacja projektów rehabilitacyjnych, organizacja wyjazdów integracyjnych, imprez kulturalno-oświatowych itp.
 3. Pana/Pani dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia.
 4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich poprawiania, sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Jest Pani/Pan zobowiązany/a do podania dobrowolnie danych osobowych określonych w rekrutacjach przy realizowanych projektach, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie skutkować niemożliwością udziału w realizowanych zadaniach.

Skip to content